دوره Pre-Intermediate

دوره مهارت های IELTS

دوره Pre-Intermediate

در این مقطع دانشجویان به تدریج به توانایی ارتباط با سطح بالاتری از روانی گفتار رسیده و زبان را در قالب کاربردی روزمره (دعوت کردن، پذیرفتن، رد کردن، اعتراض کردن، نصیحت کردن…) استفاده می نمایند.

این دوره شامل ۳ بخش زیر می باشد: