پرسنل و خانواده محترم آنها می توانند با تکمیل فرم زیر در دوره های مجازی آموزش زبان انگلیسی به صورت رایگان شرکت کنند.