زبان انگلیسی در پارک علم و فناوری

عضویت ماهان اینگلیش در مرکز رشد پارک علم و فناوری

پروژه ماهان اینگلیش به عضویت در مرکز رشد پارک علم و فناوری درآمد و به عنوان یک ایده فناور شناخته شد.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*